Walne Zebranie Sprawozdawcze (21.06.2018)

2018, cze 16

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan informuję, że w dniu 21czerwca 2018r. o godz. 21.00 w lokalu przy ul. Niepodległości 20 w Siemianowicach Śląskich (dojo), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego klubu. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności klubu za rok 2017.

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2017 rok. (sprawozdanie finansowe).

5. Dyskusja.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu Sportowego Bumeikan za 2017 rok.

b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.