...

Walne Zebranie Sprawozdawcze (27.08.2020)

2020, sie 21

Zarząd Klubu Sportowego Bumeikan informuje, że w czwartek, 27 sierpnia 2020r. o godz. 20.00 w lokalu przy ul. Niepodległości 20 w Siemianowicach Śląskich, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego klubu.

Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności klubu za rok 2019 oraz wniosek o wprowadzenie zmian w wysokości składek członkowskich.

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2019 rok. (sprawozdanie finansowe).
 5. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2019 rok. (sprawozdanie merytoryczne).
 6. Dyskusja.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) Zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu Sportowego Bumeikan za 2019 rok.
  • b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  • c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan.
 8. Wniosek zarządu o zmianę wysokości składek członkowskich.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.