...

Walne Zebranie Sprawozdawcze (20.06.2024)

2024, cze 6

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan informuję, że w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 21.00 w lokalu przy ul. Niepodległości 20 w Siemianowicach Śląskich (dojo), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego klubu. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności klubu za rok 2023. W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Porządek zebrania: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2023 rok. (sprawozdanie finansowe). 5. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2023 rok. (sprawozdanie merytoryczne). 6. Dyskusja. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2023 rok. b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok. c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan. 8. Wolne wnioski.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.