1. W treningach Jodo może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i pozwalają na to jej warunki psycho-motoryczne. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w zajęciach tylko za wyraźną zgodą instruktora prowadzącego trening.
 2. Przed pierwszym treningiem danego sezonu treningowego każda osobą chcąca wziąć udział w zajęciach musi złożyć u instruktora podpisane i kompletnie wypełnione odpowiednie oświadczenie o stanie zdrowia.
 3. Osoba chcąca wziąć udział w pierwszym treningu zwolniona jest z obowiązku wnoszenia jakichkolwiek opłat, składania „karty zgłoszeniowej” do Klubu czy innych dokumentów. Wyjątek stanowi oświadczenie określone w pkt. 2.
 4. Każda osoba, która po treningu pokazowym chciałaby wziąć udział w kolejnych zobowiązana jest do złożenia karty zgłoszeniowej wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie składki członkowskiej oraz, jeśli dotyczy, opłaty za dodatkowe treningi.
 5. Każdy członek Klubu musi mieć opłacone bieżące składki członkowskie i, jeśli dotyczy, opłaty za dodatkowe treningi.
 6. Na trening należy przyjść odpowiednio wcześniej aby stosownie się do niego przygotować, przygotować dojo oraz we własnym zakresie przeprowadzić rozgrzewkę.
 7. Rzeczy i ubrania ćwiczący pozostawiają w szatni. Na sale gimnastyczną można zabrać dokumenty i rzeczy wartościowe. Instruktorzy ani Zarząd Klubu nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 8. Wstęp na salę gimnastyczną dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.
 9. Ćwiczymy boso lub w skarpetach (tabi).
 10. Na trening przychodzimy w czystym ubraniu treningowym.
 11. Chęć wejścia i wyjścia z sali gimnastycznej należy zawsze zgłosić instruktorowi.
 12. Osoby przebywające na sali gimnastycznej oraz w szatniach powinny zachowywać się dyskretnie. Zabrania się hałasowania, niepotrzebnej bieganiny, śmiecenia oraz dewastowania urządzeń i wyposażenia szatni oraz hali sportowej. Na dojo telefony komórkowe powinny zostać wyciszone.
 13. Za spowodowane zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu wynikające z niewłaściwego ich użytkowania odpowiadają uczestnicy zajęć (lub ich opiekunowie).
 14. Każdą ewentualną kontuzję należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia.
 15. Na terenie sali gimnastycznej obowiązuje zakaz żucia gumy.
 16. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 17. Osoby będące pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających poproszone zostaną o opuszczenie budynku szkoły.
 18. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia z sali gimnastycznej na teren „głównego” budynku szkoły.
 19. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu proszone będą o opuszczenie terenu szkoły.
 20. Do obowiązków trenujących Jodo należy dbanie o jakość i stan broni treningowej (czyszczenie, naprawa, usuwanie zadziorów na kiju Jo).