Statut Klubu Sportowego Bumeikan

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę: Klub Sportowy Bumeikan, zwany dalej „Stowarzyszeniem”, jest organizacją zajmującą się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności japońskich sztuk walki.
 2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieokreślony i działa w ramach prawnych wyznaczonych przez właściwe ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie jest powszechną organizacją sportową o zasięgu ogólnokrajowym, a siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Katowice. Z zachowaniem stosownych przepisów Stowarzyszenie może działać na terytorium innych państw.

§ 3.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji i związków sportowych działających na rzecz popularyzacji kultury fizycznej, japońskich sztuk walki oraz kultury japońskiej.
 2. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w organizacjach międzynarodowych, o ile nie narusza to przepisów prawa polskiego.

§ 5.

Stowarzyszenie może posiadać własne barwy, znaki i odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci, zgodnie z właściwymi przepisami.

§ 6.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków oraz wolontariuszy. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania
§ 7.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym rozwój, popularyzowanie i podnoszenie poziomu japońskich sztuk walki ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz wychowaniem i szkoleniem zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego;
 2. upowszechnianie japońskich sztuk walki wśród osób niepełnosprawnych;
 3. krzewienie kultury fizycznej w środowiskach zagrożonych patologią społeczną;
 4. nauka, edukacja i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka;
 5. popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie japońskiej kultury, sztuki i tradycji;
 6. działanie na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu a w szczególności japońskich sztuk walki;
 7. ochrona prawna i reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia.

§ 8.

 1. Cele, o których mowa w § 7, Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
 2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą zadania:
  1. organizacja szkolenia sportowego, współpraca ze szkołami i funkcjonującymi w nich uczniowskimi klubami sportowymi, uczelniami, związkami sportowymi, federacjami i stowarzyszeniami sportowymi (również międzynarodowymi) oraz organami samorządu terytorialnego i instytucjami kultury;
  2. organizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  3. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  4. organizowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;
  5. organizowanie imprez sportowych i innych (towarzyszących) pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych;
  6. organizowanie szkoleń, spotkań i seminariów z zakresu japońskich sztuk walki;
  7. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych;
  8. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów rekreacyjno-sportowych;
  9. kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych;
  10. stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków ćwiczenia;
  11. zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu;
  12. rozwój kontaktów i współpraca z krajowymi i zagranicznymi klubami, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność o podobnym profilu;
  13. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej;
  14. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych;
  15. popularyzowanie japońskich sztuk walki m.in. poprzez organizowanie pokazów, współpracę z władzami miasta, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i władzami oświatowymi podczas organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych;
  16. współpraca z instytucjami popularyzującymi kulturę, sztukę i tradycję japońską;
  17. organizowanie prelekcji, wystaw, zajęć i szkoleń upowszechniających kulturę, sztukę i tradycję japońską;
  18. aktywizacja społeczeństwa, wspieranie inicjatyw członków Stowarzyszenia oraz promowanie i organizowanie wolontariatu;
  19. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych;
  20. podejmowanie, w ramach obowiązujących przepisów, innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. W zakres działalności odpłatnej, w przypadku posiadania niewystarczającej ilości środków statutowych przeznaczonych na pokrycie kosztów działań, wchodzi działalność:
  1. organizacja szkolenia sportowego, współpraca ze szkołami i funkcjonującymi w nich uczniowskimi klubami sportowymi, uczelniami, związkami sportowymi, federacjami i stowarzyszeniami sportowymi (również międzynarodowymi) oraz organami samorządu terytorialnego i instytucjami kultury;
  2. organizowanie zajęć rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  3. organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią społeczną;
  4. organizowanie sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;
  5. organizowanie imprez sportowych i innych (towarzyszących) pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 o bezpieczeństwie imprez masowych;
  6. organizowanie szkoleń, spotkań i seminariów z zakresu japońskich sztuk walki;
  7. organizowanie zgrupowań i obozów sportowych;
  8. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formie obozów rekreacyjno-sportowych;
  9. kontrolę realizacji przyjętych procesów szkoleniowych;
  10. stwarzanie członkom Stowarzyszenia dogodnych warunków ćwiczenia;
  11. zapewnienie możliwie najlepszej kadry szkoleniowej, obiektów, urządzeń i sprzętu;
  12. współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenia kadry trenersko-instruktorskiej;
  13. tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych;
  14. popularyzowanie japońskich sztuk walki m.in. poprzez organizowanie pokazów, współpracę z władzami miasta, instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego i władzami oświatowymi podczas organizowania kulturalno-sportowych imprez masowych;
  15. organizowanie prelekcji, wystaw, zajęć i szkoleń upowszechniających kulturę, sztukę i tradycję japońską;
  16. rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych;
  17. podejmowanie, w ramach obowiązujących przepisów, innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.

Członkowie klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, zainteresowana uprawianiem bądź rozwojem japońskich sztuk walki, której kandydaturę przyjął Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, po złożeniu przez nią stosownej deklaracji oraz po uiszczeniu składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 3. Osoby niepełnoletnie, poniżej 18 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Zarządu.
 4. Cudzoziemiec, który nie ma miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody Zarządu.
 5. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym – bez czynnego i biernego prawa wyborczego – może być osoba prawna lub fizyczna w kraju lub za granicą, która dla wsparcia celów Stowarzyszenia udziela pomocy rzeczowej, merytorycznej lub finansowej. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 7. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla w drodze uchwały Zarząd.
 8. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkostwo honorowe może być nadane osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
 9. Członkowie honorowi są dożywotnio zwolnieni z płacenia składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 11.

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków – osobiście lub poprzez delegatów, stosownie do zasad wyborczych ustalonych przez Zarząd;
  2. czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach władz Stowarzyszenia. Członkowie, którzy nie ukończyli 18 roku życia mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego;
  3. korzystać ze sprzętu i obiektów sportowych Stowarzyszenia zgodnie z właściwymi regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia;
  4. korzystać z pomocy organizacyjnej i szkoleniowej innych członków Stowarzyszenia oraz jego władz;
  5. korzystać z wszelkich form pomocy Stowarzyszenia w zakresie wynikającym ze statutu i uchwał jego władz;
  6. korzystać z ochrony Stowarzyszenia w zakresie praw i interesów wynikających z członkostwa;
  7. przedkładać władzom Stowarzyszenia wnioski, inicjatywy i postulaty w zakresie działalności Stowarzyszenia;
  8. nosić odznaki przynależności do Stowarzyszenia;
  9. reprezentować Stowarzyszenie na imprezach sportowych i rekreacyjnych.
 2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:
  1. korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd;
  2. przedkładać władzom Stowarzyszenia wnioski, inicjatywy i postulaty w zakresie działalności Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

§ 12.

 1. Do podstawowych obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
  1. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz stosowanie się do przepisów obowiązujących w sporcie polskim i międzynarodowym;
  2. branie sportowego lub organizacyjnego udziału w rywalizacji sportowej, programach i seminariach szkoleniowych Stowarzyszenia obejmujących poszczególne dyscypliny;
  3. w miarę indywidualnych możliwości, świadczenie wzajemnej pomocy organizacyjnej i szkoleniowej innym członkom Stowarzyszenia;
  4. udział w obradach Walnego Zebrania Członków, w pracach zespołów roboczych i komisjach powołanych przez władze Stowarzyszenia;
  5. podnoszenie swoich umiejętności, kwalifikacji oraz pogłębianie wiedzy poprzez branie czynnego udziału w seminariach szkoleniowych, zawodach, obozach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie bądź organizacje o podobnym profilu działania jak również przystępowanie do egzaminów na wyższe stopnie zaawansowania;
  6. systematyczne opłacanie składek członkowskich;
  7. godne reprezentowanie Stowarzyszenia, kształtowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.
 2. Do podstawowych obowiązków członków wspierających Stowarzyszenia należy wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Do podstawowych obowiązków członków honorowych Stowarzyszenia należy godne reprezentowanie Stowarzyszenia, kształtowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię.

§ 13.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia, utraty praw publicznych orzeczonych prawomocnym wyrokiem, śmierci członka Stowarzyszenia, a także w razie rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłasza się Zarządowi w formie pisemnej.
 3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może być wykluczony i skreślony z listy członków lub zawieszony przez Zarząd w razie uporczywego uchylania się od udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia, nieprzestrzegania postanowień statutu i innych przepisów obowiązujących w Stowarzyszeniu bądź działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Członkostwo osoby prawnej ustaje wraz z utratą jej osobowości prawnej.
 5. Zaleganie z zapłatą składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy może być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych w ust.3.
 6. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw wynikających ze statutu i uchwał Stowarzyszenia oraz odsunięciu od pełnionych funkcji.
 7. Od uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia lub pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia
§ 14.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat a ich wybór dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym, o czym rozstrzyga Walne Zebranie Członków.

§ 15.

 1. O ile statut nie stanowi inaczej uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu tych władz. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos przewodniczącego właściwego organu, a w razie jego nieobecności osoby go zastępującej.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile właściwy organ nie postanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyboru władz Stowarzyszenia, które odbywa się zgodnie z § 14 ust.2.
 3. Władze Stowarzyszenia mogą podejmować uchwały w zakresie określonym statutem w obecności co najmniej połowy statutowego ich składu.
 4. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 16.

 1. Walne Zebranie Członków jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17.

 1. W przypadku gdy liczba członków z czynnym i biernym prawem wyborczym wzrośnie powyżej 50 osób na Walne Zebranie Członków wybiera się delegatów.
 2. Zasady wyboru delegatów na walne zebranie członków ustala Zarząd.
 3. Delegatem może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia z czynnym i biernym prawem wyborczym.
 4. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia członkowie otrzymują pocztą elektroniczną na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zawiadomienie takie zostaje również zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.bumeikan.pl).
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności:
  1. w pierwszym terminie – połowy liczby członków uprawnionych do głosowania
  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.
 6. Jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków jest rozwiązanie Stowarzyszenia lub zmiana Statutu uchwała zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18.

 1. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi posiadający czynne i bierne prawo wyborcze oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.
 2. Walne Zebranie Członków otwiera prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności lub zawieszenia w pełnieniu funkcji inny członek Zarządu, który przeprowadza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy czuwają nad prawidłowym przebiegiem obrad i głosowaniem oraz sporządzają stosowny protokół z Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na 5 lat. Zarząd powiadamia delegatów z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, nie później jednak niż do 30 maja każdego roku.
 3. Zarząd z własnej inicjatywy, a także na zgłoszoną w formie wniosku uchwałę Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 ogółu członków zwyczajnych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 21 dni (3 tygodni ) od wniesienia właściwego wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane. Sposób zawiadamiania o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków określony jest w § 17 ust. 4.
 6. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania Członków w odpowiednim terminie wynikającym ze statutu, Walne zebranie Członków jest zwołane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

§ 20.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej będąca podstawą uchwały w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie wysokości składki członkowskiej;
 3. rozpatrywanie bilansów rocznych i zatwierdzanie sprawozdań;
 4. wybór spośród członków Stowarzyszenia Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie wniosków dotyczących majątku Stowarzyszenia i rozwoju działalności;
 6. rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia;
 7. dokonywanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 8. nadawanie godności członka honorowego;
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które nie leżą w kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 21.

 1. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, które nie są członkami Stowarzyszenia, zaproszone przez Zarząd, jednak nie mają one prawa udziału w głosowaniu uchwał i innych decyzji podejmowanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może w razie potrzeby powołać zespoły robocze, komisje specjalne lub zespoły ekspertów.

§ 22.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób: Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w oddzielnym głosowaniu. Wyboru Wiceprezesa, Skarbnika oraz podziału innych funkcji Zarządu dokonuje Zarząd spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa.
 2. Zarząd ma prawo uzupełnić w trybie kooptacji swój skład w przypadku gdy:
  1. nastąpiła rezygnacja członka Zarządu z pełnienia funkcji;
  2. zaistniała inna przyczyna trwale uniemożliwiająca członkowi Zarządu pełnienie funkcji w Zarządzie.
 3. Jeśli rezygnacja dotyczy Prezesa wybranego przez Walne Zebranie Członków, Zarząd dokonuje wyboru Prezesa spośród swoich członków, który pełni obowiązki Prezesa do najbliższego Walnego Zebrania Członków, które to winno go akceptować w drodze uchwały lub dokonać wyboru nowego Prezesa.
 4. Posiedzenie pełnego składu Zarządu powinno się odbyć co najmniej 1 raz na kwartał.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub członek zarządu upoważniony przez Prezesa.
 6. Członkami zarządu nie mogą być osoby skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23.

Do zakresu działalności Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia;
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o zmianę wysokości składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 4. sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetu i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków;
 5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
 7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
 8. realizacja zadań programowych i uchwał Walnego Zebrania Członków;
 9. przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia;
 10. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.

§ 24.

 1. Wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, którzy nie wchodzą w skład Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. W razie potrzeby uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej uzupełniają jej skład w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz na pół roku.

§ 25.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień;
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
 4. wnioskowanie w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium;
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
 7. wybór podmiotu, któremu może zostać zlecone badanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami właściwej ustawy;
 8. rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia.

§ 26.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

Sekcje i grupy zadaniowe
§ 27.

 1. Z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 5 zainteresowanych członków, Zarząd może powoływać sekcje lub grupy zadaniowe. Uchwała Zarządu w tej sprawie określa nazwę i cele sekcji lub grupy, osobę odpowiedzialną przed Zarządem za działalność sekcji lub grupy, termin powstania, a w przypadku sekcji i grup powołanych na czas określony, również okres na jaki zostaje zawiązana.
 2. Sekcja lub grupa zadaniowa powołana na zasadach określonych w ust. 1 działa w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd regulamin.

ROZDZIAŁ VI

Majątek Stowarzyszenia
§ 28.

 1. Majątkiem Stowarzyszenia są nieruchomości, ruchomości, środki finansowe i inne prawa.
 2. Finansowanie działalności Stowarzyszenia następuje z następujących źródeł:
  1. składki członkowskie;
  2. dobrowolne wkłady i wpłaty członków Stowarzyszenia;
  3. dotacje celowe i subwencje;
  4. darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych lub prawnych;
  5. odsetek bankowych;
  6. ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15.03.1933r. o zbiórkach publicznych);
  7. opłat sądowych i rekompensat.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Wszystkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczane na realizację celów statutowych.
 4. Oświadczenia woli w imieniu stowarzyszenia we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 5. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

§ 29.

 1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”.
 2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
 4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§ 30.

 1. Zmiany w Statucie może wprowadzić Walne Zebranie Członków – zwyczajne lub nadzwyczajne – większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Likwidacja Stowarzyszenia, poza obligatoryjnymi wypadkami wskazanymi w ustawie, może nastąpić wyłącznie na skutek uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 31.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji i wyznacza likwidatora.

§ 32.

Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu zostaje przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 33.

Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).