...

Walne zebranie członków stowarzyszenia

2021, sie 24

Zarząd Klubu Sportowego Bumeikan informuje, że we wtorek, 31 sierpnia 2021r. o godz. 19.45 w lokalu przy ul. Niepodległości 20 w Siemianowicach Śląskich, odbędzie się Walne Zebranie członków naszego klubu.

Tematem zebrania będzie przedstawienie wniosku o wprowadzenie zmian w wysokości składek członkowskich.

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wniosek zarządu o zmianę wysokości składek członkowskich.
5. Dyskusja.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.