...

Walne Zebranie Sprawozdawcze (22.06.2023)

2023, cze 12

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan informuję, że w dniu 22 czerwca 2023r. o godz. 21.00 w lokalu przy ul. Niepodległości 20 w Siemianowicach Śląskich (dojo), odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie członków naszego klubu. Tematem zebrania będzie przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności klubu za rok 2022.

W przypadku braku wymaganego kworum Zarząd zwoła Walne Zebranie Sprawozdawcze w drugim terminie tj. w tym samym dniu, 30 minut po wyznaczonym pierwszym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2022 rok. (sprawozdanie finansowe).

5. Sprawozdanie Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan z działalności za 2022 rok. (sprawozdanie merytoryczne).

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Klubu Sportowego Bumeikan za 2022 rok.

b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok.

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Klubu Sportowego Bumeikan.

8. Wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.